Dopravné nehody

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti dopravných nehôd
 • Spolupráca so znalcami
 • Náhrada škody, náhrada škody na zdraví
 • Nemajetková ujma
 • Zastupovanie klientov ako obvinených, či poškodených pred štátnymi orgánmi a v konaniach pred súdom

Poistné udalosti

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti poistných udalostí
 • Analýza a uplatňovanie nárokov z poistných udalostí
 • Preskúmanie šetrenia a likvidácie poistných udalostí
 • Náhrada škody
 • Zastupovanie klientov voči poisťovniam pri mimosúdnych rokovaniach a v konaniach pred súdom

Medicínske právo

 • Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri náhrade škody na zdraví
 • Právna pomoc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri zriaďovaní a prevádzkovaní súkromných ambulancií

Právo nehnuteľností

 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomná zmluva, zmluva o zriadení záložného práva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)
 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (bez nutnosti osvedčenia podpisu u notára)
 • Podielové spoluvlastníctvo vrátane zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vrátane vysporiadania BSM
 • Katastrálne konanie
 • Záložné právo
 • Vecné bremená
 • Nájomné vzťahy a nájom
 • Nároky z vád a reklamácia (napr. oprava veci, výmena veci, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy…)
 • Stavebné právo
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom a správnymi orgánmi

Exekučné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti exekučného práva
 • Zastupovanie oprávneného v exekučnom konaní
 • Zastupovanie povinného v exekučnom konaní
 • Vypracovanie a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, opravných prostriedkov, návrhov na zastavenie exekúcie, opravných prostriedkov, návrhov na odklad exekúcie, žiadostí o splátky, vylúčenia vecí z exekúcie a iných podaní v rámci exekučného konania

Ústavné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti ústavného práva
 • Ústavné sťažnosti pre porušenie ľudských práv a základných slobôd
 • Zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Zaručená konverzia

Prišiel Vám úradný dokument do elektronickej schránky a potrebujete ho v listinnej podobe použiť alebo ho dlhodobo archivovať so zachovaním jeho právnych účinkov? Alebo potrebujete úradný dokument v listinnej forme previesť do elektronickej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov?

V našej Advokátskej kancelárií Vám na počkanie dokument vytlačíme a pripojíme k nemu osvedčovaciu doložku, čim bude zaručená konverzia elektronického dokumentu do listinnej podoby vykonaná a dokument bude použiteľný v listinnej podobe na úradné účely. Listinný dokument Vám na počkanie prevedieme do elektronickej formy a zašleme ho na Vami zvolenú e-mailovú adresu alebo ho uložíme na Vami predložený nosič informácií.

V prípade konverzie dokumentu z elektronickej formy do listinnej podoby je potrebné nám elektronický dokument zaslať, resp. predložiť v pôvodnom formáte, prípadne si so sebou priniesť občiansky preukaz s čipom, aby sme mohli dokument z Vašej elektronickej schránky stiahnuť.

Cena služby je 1,50 € za konverziu jednej strany elektronického dokumentu do listinnej podoby a naopak, pričom pri viacerých stranách je cena možná dohodou.