Obchodné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností a družstiev
 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv z oblasti obchodného práva
 • Vypracovanie návrhov, podnetov, vyjadrení, opravných prostriedkov a iných podaní
 • Zakladanie, zmeny a zrušenia obchodných spoločností a družstva
 • Ochrana dobrej povesti právnickej osoby a nekalá súťaž
 • Zápisy v obchodnom registri, prevody obchodných podielov
 • Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • Zastupovanie spoločností a spoločníkov vo vzťahu k obchodným partnerom
 • Vymáhanie peňažných pohľadávok
 • Náhrada škody
 • Nároky z vád a reklamácia (oprava veci, výmena veci, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy…)
 • Právna pomoc v oblasti zabezpečenia záväzkov (záložné právo, zabezpečovací prevod práv, ručenie, postúpenie pohľadávky, zádržné právo, výhrada vlastníckeho práva, zmluvná pokuta, úroky z omeškania, uznanie záväzku…)
 • Nájomné vzťahy a nájom
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom, rozhodcovským súdom a zastupovanie vo vzťahu k orgánom verejnej správy

Exekučné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti exekučného práva
 • Zastupovanie oprávneného v exekučnom konaní
 • Zastupovanie povinného v exekučnom konaní
 • Vypracovanie a podávanie návrhov na vykonanie exekúcie, opravných prostriedkov, návrhov na zastavenie exekúcie, opravných prostriedkov, návrhov na odklad exekúcie, žiadostí o splátky, vylúčenia vecí z exekúcie a iných podaní v rámci exekučného konania

Poistné udalosti

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti poistných udalostí
 • Analýza a uplatňovanie nárokov z poistných udalostí
 • Preskúmanie šetrenia a likvidácie poistných udalostí
 • Náhrada škody
 • Zastupovanie klientov voči poisťovniam pri mimosúdnych rokovaniach a v konaniach pred súdom

Pracovné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
 • Zastupovanie zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch
 • Právna pomoc vo veciach skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie, skončenie v skúšobnej dobe), resp. vo veciach neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Právna pomoc pri uplatňovaní nárokov z pracovnoprávnych vzťahov (neuhradená mzda, odstupné, pracovné úrazy, choroby z povolania, náhrada škody. . .)
 • Vypracovanie zmlúv, dohôd a iných listín v oblasti pracovného práva

Správne právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva a verejnej správy
 • Zastupovanie klientov v konaniach pred orgánmi verejnej správy (štátnej správy a samosprávy)
 • Zastupovanie klientov vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy
 • Priestupkové konanie
 • Katastrálne konanie
 • Stavebné právo

Občianske právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpna, darovacia, o dielo a pod.)
 • Vypracovanie návrhov, podnetov, vyjadrení, žalôb, opravných prostriedkov a iných podaní
 • Ochrana vlastníckeho práva
 • Právna pomoc v oblasti susedských sporov
 • Ochrana osobnosti fyzickej osoby
 • Ochrana dobrej povesti právnickej osoby
 • Náhrada škody
 • Zastupovanie poškodených pri náhrade škody na zdraví (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia) ako aj súvisiacej náhrady za stratu na zárobku
 • Nároky z vád a reklamácia (napr. oprava veci, výmena veci, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy. . .)
 • Nájomné vzťahy a nájom
 • Podielové spoluvlastníctvo vrátane zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vrátane vysporiadania BSM
 • Právna pomoc v oblasti zabezpečenia záväzkov (záložné právo, zabezpečovací prevod práv, ručenie, postúpenie pohľadávky, zádržné právo, výhrada vlastníckeho práva, zmluvná pokuta, úroky z omeškania, uznanie dlhu. . .)
 • Vymáhanie peňažných pohľadávok
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom, rozhodcovským súdom a inými orgánmi verejnej moci

Dedičské právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti dedenia a dedičského konania
 • Riešenie dedičských sporov
 • Právna pomoc v oblasti spisovania závetov a listín o vydedení
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom a notárom

Právo nehnuteľností

 • Vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpna, darovacia, zámenná, nájomná, o zriadení záložného práva, o zriadení vecného bremena a pod.)
 • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (bez nutnosti osvedčenia podpisu u notára)
 • Podielové spoluvlastníctvo vrátane zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vrátane vysporiadania BSM
 • Katastrálne konanie
 • Záložné právo
 • Vecné bremená
 • Nájomné vzťahy a nájom
 • Nároky z vád a reklamácia (napr. oprava veci, výmena veci, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy…)
 • Stavebné právo
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom a správnymi orgánmi

Trestné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti trestného práva
 • Obhajoba klientov v trestnom konaní (fyzických i právnických osôb)
 • Právne zastupovanie poškodeného vrátane uplatnenia náhrady škody
 • Právna pomoc svedkom pri uplatňovaní ich práv v trestnom konaní
 • Právna pomoc pri zadržaní príslušníkmi polície
 • Právna pomoc klientom vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody
 • Kvalifikované vypracovanie návrhov, podnetov, trestných oznámení, žiadostí o zahladenie odsúdenia, vyjadrení, opravných prostriedkov a iných podaní

Dopravné nehody

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti dopravných nehôd
 • Spolupráca so znalcami
 • Náhrada škody, náhrada škody na zdraví
 • Nemajetková ujma
 • Zastupovanie klientov ako obvinených, či poškodených pred štátnymi orgánmi a v konaniach pred súdom

Medicínske právo

 • Zastupovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri náhrade škody na zdraví
 • Právna pomoc pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri zriaďovaní a prevádzkovaní súkromných ambulancií

Rodinné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
 • Zastupovanie pri rozvode manželstva vrátane súvisiaceho vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Zastupovanie pri úprave práv a povinností k maloletým deťom vrátane úpravy výživného, zverenia maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) a úpravy styku s maloletým dieťaťom
 • Právna pomoc vo veciach uzatvárania a posudzovania rodičovských dohôd
 • Právna pomoc vo veci rodičovského únosu a nariadenia návratu maloletého dieťaťa do krajiny
 • Právna pomoc vo veci výkonu súdneho rozhodnutia
 • Vypracovanie návrhov, podnetov, vyjadrení, opravných prostriedkov a iných podaní

Ústavné právo

 • Právne analýzy a komplexné právne poradenstvo v oblasti ústavného práva
 • Ústavné sťažnosti pre porušenie ľudských práv a základných slobôd
 • Zastupovanie klientov v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Zaručená konverzia

Prišiel Vám úradný dokument do elektronickej schránky a potrebujete ho v listinnej podobe použiť alebo ho dlhodobo archivovať so zachovaním jeho právnych účinkov? Alebo potrebujete úradný dokument v listinnej forme previesť do elektronickej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov?

V našej Advokátskej kancelárií Vám na počkanie dokument vytlačíme a pripojíme k nemu osvedčovaciu doložku, čim bude zaručená konverzia elektronického dokumentu do listinnej podoby vykonaná a dokument bude použiteľný v listinnej podobe na úradné účely. Listinný dokument Vám na počkanie prevedieme do elektronickej formy a zašleme ho na Vami zvolenú e-mailovú adresu alebo ho uložíme na Vami predložený nosič informácií.

V prípade konverzie dokumentu z elektronickej formy do listinnej podoby je potrebné nám elektronický dokument zaslať, resp. predložiť v pôvodnom formáte, prípadne si so sebou priniesť občiansky preukaz s čipom, aby sme mohli dokument z Vašej elektronickej schránky stiahnuť.

Cena služby je 1,50 € za konverziu jednej strany elektronického dokumentu do listinnej podoby a naopak, pričom pri viacerých stranách je cena možná dohodou.