Informácie v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu

Obchodné meno: Advokátska kancelária BURIK s.r.o.

IČO: 52 804 364  DIČ: 2121134367

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 2, 036 01 Martin

Kontakt: +421 948 997 724; sekretariat@burik.sk

Registrácia spoločnosti: obchodný register Okresného súdu Žilina; Oddiel: Sro; Vložka č. 73617/L

Registrácia advokáta: zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou, pod č. 7904 (JUDr. Martin Burik – spoločník a konateľ)

Udelenie oprávnenia: Slovenská advokátska komora

Členstvo v profesijnej organizácií:  Slovenská advokátska komora

Akademický titul: spoločník a konateľ Martin Burik má udelený titul JUDr. (iuris utriusque doctor) na území Slovenskej republiky

Všeobecné podmienky poskytovania služby: poskytovanie právnych služieb sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory.

Cena služieb: o výške odmeny advokát informuje pred uzavretím zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Výška odmeny advokáta môže byť určená na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom ako zmluvná odmena alebo sa určí ako tarifná odmena podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Poistenie: Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie do sumy 1 500 000,- € v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika.

Sťažnosti alebo reklamácie: možno podať osobne v mieste sídla advokátskej kancelárie alebo písomne na adresu sídla advokátskej kancelárie. Sťažnosť možno podať aj Slovenskej advokátskej komore, Kolárska 4, 813 42 Bratislava.