Cenník

Právna úprava odmeny advokátov sa nachádza vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej „vyhláška“).

V našej kancelárií dojednávame odmenu vždy individuálne, pričom výška odmeny závisí najmä od zložitosti právneho problému a počtu vykonaných úkonov právnej služby. Výška odmeny advokáta preto môže byť určená na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom ako zmluvná odmena alebo sa určí ako tarifná odmena podľa vyhlášky.

Okrem odmeny má advokát nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a na náhradu za stratu času.

Tarifná odmena sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako:

Hodinová odmena

podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci.

Paušálna odmena

paušálna suma za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo paušálna suma za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena

vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Dohodnutá tarifná odmena 

tarifnú odmenu za úkon právnej služby je možné dohodnúť aj v inej hodnote ako je upravená vyhláške.